Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. 8co 9 chuon 3chuon k ro
 2. 4bich 4CO 4RO 4tep
 3. 5bích
  5RO
  5co
  5tep
 4. 6 rô 7 rô 8 rô 9 rô
 5. 6 ro 6bich 6tep 6co
 6. 3bich 3tep 3ro 3co 3chuon
 7. 7bích 7RÔ 7CO 7tép
 8. 8co 8bích 8tép 8ro
 9. 9bích 9ro 9co 9 tep
 10. 10bích 10ro 10co 10tep
 11. J bich J tép Jro J co
 12. 9co 9ro 9 bich 9 tep
 13. 10co 10ro 10bit 10chuon
 14. 7co 7bit 7ro 7 chuon
 15. 7co 9ro kbich 3 tep
 16. q bích
  Qtep
  qro
  q co
 17. k bích k ro k co k tep
 18. At co at ro at tép at bich
 19. K cơ K rô K tép K bích
 20. 10 co j ro 2 chuon 5ro
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.